Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále též jen "Souhlas")

 

Tímto uděluji v souvislosti s vyplněním formuláře pro půjčku online v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen "ZOÚ") a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, společnosti AAA KAPITAL s.r.o IČ: 05404134, se sídlem Pod Strašnickou vinicí 32, 100 00 Praha 10 (dále též jen "AAA KAPITAL") jako správci, za níže uvedených podmínek, tento Souhlas se zpracováním svých osobních údajů:

 

Tímto dobrovolně poskytuji společnosti AAA KAPITAL s.r.o své níže uvedené osobní údaje a uděluji společnosti AAA KAPITAL svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle ZOÚ, a to včetně souhlasu s využitím rodného čísla podle zákona o evidenci obyvatel. Výslovně souhlasím s tím, že společnost AAA KAPITAL s.r.o je oprávněna:


1) Zpracovávat ve smyslu ZOÚ mé následující osobní údaje v rozsah

  • Identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno) a rodné číslo
  • Osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mou osobou a společností AAA KAPITAL s.r.o došlo či nedošlo k uzavření smlouvy o úvěru/půjčce či jiné smlouvy a osobní údaje vypovídající o tom, že jsem vyplnil shora uvedený formulář pro půjčku online
  • Kontaktní osobní údaje (PSČ, číslo telefonu, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa)
  • Další osobní údaje - údaj o tom, z jakého zdroje jsem se o společnosti AAA KAPITAL dozvěděl

Společnost AAA KAPITAL je oprávněna mé osobní údaje zpracovávat ve smyslu ZOÚ, tj. provádět jakékoli operace nebo soustavu operací, které společnost AAA KAPITAL nebo na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zpracovatel bude provádět s mými osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, tj., zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, upravovat nebo pozměňovat, vyhledávat, používat, předávat, zveřejňovat, uchovávat, vyměňovat, třídit nebo kombinovat, blokovat a likvidovat.

 

2) V souladu s níže uvedenými účely zpracování osobních údajů a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů pověřit zpracováním mých osobních údajů, a to mimo území České republiky, pokud právní úprava ochrany osobních údajů v místě zpracování odpovídá požadavkům stanoveným českým právním řádem, třetí osobu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti AAA KAPITAL v tomto dokumentu poskytuji za následujícími účely:
Účel č. 1 - kontaktování mé osoby (dále též jen "subjekt údajů") ze strany úvěrového poradce společnosti AAA KAPITAL (tj. ze strany zpracovatele osobních údajů ve smyslu ZOÚ), který subjetku údajů odpoví na případné otázky subjektu údajů a v případě zájmu subjektu údajů mu pomůže vyplnit žádost o úvěr či půjčku. Za tímto účelem budou mé osobní údaje předávány a zpřístupňovány úvěrovým poradcům společnosti AAA KAPITAL s.r.o.

Účel č. 2 - nabízení produktů a služeb poskytovaných ze strany společnosti AAA KAPITAL mé osobě. Výslovně souhlasím s tím, že společnost AAA KAPITAL je oprávněna nabízet mé osobě cílené produkty a služby, a to na jakékoliv mé komunikační adresy, telefony nebo elektronickou poštou prostřednictvím Internetu, popř. jiných kanálů umožňujících zabezpečený přenos datových, textových, hlasových a obrazových zpráv.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány osobami zvláště k tomu pověřenými manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky. Jsem si vědom skutečnosti, že nejsem povinen poskytnout společnosti AAA KAPITAL jakékoliv své osobní údaje, jsem oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a že tento Souhlas uděluji zcela dobrovolně.

Jsem si vědom skutečnosti, že mám právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 12 ZOÚ a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 ZOÚ. Pokud zjistím nebo se domnívám, že společnost AAA KAPITAL nebo na základě smlouvy o zpracování zpracovatel pověřený zpracováním mých osobních údajů provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžu zejména:
a) Požádat společnost AAA KAPITAL nebo zpracovatele o vysvětlení.

b) Požadovat, aby společnost AAA KAPITAL nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato má žádost shledána oprávněnou, společnost AAA KAPITAL nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost AAA KAPITAL je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce osobních údajů o mé žádosti a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Nevyhoví-li společnost AAA KAPITAL nebo zpracovatel mé žádosti, mám právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento postup nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud mi vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle § 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u společnosti AAA KAPITAL nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti AAA KAPITAL ke shora uvedenému Účelu č. 1 zpracování osobních údajů na dobu (období), po kterou bude tento účel trvat, nejdéle však na dobu 60 dnů ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti AAA KAPITAL ke shora uvedenému Účelu č. 2 zpracování osobních údajů na dobu (období) 10 let ode dne poskytnutí tohoto Souhlasu.

V případě, že bude mezi mojí osobou a společností AAA KAPITAL uzavřena smlouva o úvěru nebo o půjčce, bude tento Souhlas nahrazen ujednáním obsaženým ve smlouvě o revolvingovém úvěru/půjčce.

 

 

 

Výhody pro vás

Využijte i vy našich služeb v oblasti poskytování nebankovních půjček a úvěrů.

Možnost odložení splátek

Možnost odložení splátek

Peníze do 24 hodin od schválení

Peníze do 24 hodin od schválení

Minimum dokladů a zařizování

Minimum dokladů a zařizování

Půjčíme vám znovu

Půjčíme vám znovu